Facebook Instagram LinkedIn YouTube

Over Stichting Beat the Beast

Geschiedenis

bestuur Stichting Beat the BeastStichting Beat the Beast is op 25 september 2017 opgericht door initiatiefneemster Sterre Zwartscholten. Zelf lijdt ze al ruim 8 jaar aan clusterhoofdpijn; iets wat haar leven drastisch heeft veranderd. Ze zag tot haar verbazing dat er weinig organisaties zijn die zich inzetten voor onderzoek naar clusterhoofdpijn. Ook is er volgens haar nog steeds te weinig bekend over deze ernstige aandoening. Om dat te veranderen besloot Sterre zelf in actie te komen. Met behulp van een accountant, die zelf een dochter heeft met clusterhoofdpijn, werd een plan gemaakt. Uiteindelijk werd Stichting Beat the Beast op 11 oktober 2017 officieel ingeschreven bij de KVK.

Met haar 1ste actie onder de naam Beat the Beast and Run ondervond Sterre in april 2017 veel succes. Tijdens het evenement, dat gehouden werd tijdens de jaarlijkse Cascaderun in Hoogeveen, werd maar liefst €3.149,99 opgehaald voor het LUMC. In de toekomst wil de stichting meer van dit soort acties opzetten om geld in te zamelen. Ook is er de mogelijkheid voor anderen om in samenwerking met Beat the Beast acties te gaan organiseren. Voorbeelden hiervan zijn Beat the Beast and Keep Walking en Beat the Beast and Sail. Wat deze acties hebben opgebracht kunt u lezen onder Acties. Ons steunen? Zie dan het kopje Steun ons! in het menu voor meer informatie.

Vanwege persoonlijke omstandigheden is Renske Smit eind 2019 uit het bestuur van de stichting gestapt. Wij zijn Renske dankbaar voor haar inzet en wensen haar al het geluk voor de toekomst. 

Hoofdlijnen beleid

ANBI Doelstelling

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: De stichting heeft ten doel: a. Het inzamelen van (geld)middelen ten behoeve van het doen van onderzoek naar clusterhoofdpijn. b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Visie

Met onze activiteiten leveren wij een bijdrage aan een toekomst waarin clusterhoofdpijn behandeld kan worden.

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstellingen.

Bestedingsbeleid

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:

  • Onderzoek naar Clusterhoofdpijn door het Leids Universitair Medisch Centrum: Bontius stichting
  • Onderzoek naar Clusterhoofdpijn door een gecertificeerde instelling die gevestigd is in Nederland
  • Promotiemateriaal voor Stichting Beat the Beast of de door de stichting georganiseerde acties
  • Onkosten die de stichting maakt ten behoeve van haar doelstellingen. Hieronder vallen: Reiskosten die door het bestuur zijn gemaakt voor evenementen, middelen die gebruikt worden tijdens de acties en attenties voor zieke bestuursleden of betrokken clusterhoofdpijnpatiënten.
Voordat de stichting een project steunt of een samenwerking aangaat, wordt dit altijd binnen het bestuur besproken. Pas bij een meerderheid van de stemmen die voor de steun of samenwerking is, mag er worden gehandeld. Wanneer er evenveel stemmen voor als tegen zijn, zal de voorzitter de beslissende keuze maken. De argumenten hiervoor worden vastgelegd in de notulen van de vergadering.

 

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting (bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

Jaarverslag 2018

Verwacht rond 01-01-2019.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4 van de statuten voor de door hen die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel/de vrijwilligers te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende stichting.
Binnen de stichting is het uitgangspunt dat het vrijwilligerswerk de vrijwilliger in principe geen geld kost. Daarom vergoeden wij € 0,19 per kilometer. Hierbij is het verplicht een berekening van het aantal gereden kilometers te kunnen overleggen bij de penningmeester. Bij het reizen met het openbaar vervoer is een kostenoverzicht van de werkelijke kosten voldoende.